Het felbegeerde papiertje

Diploma’s zijn belangrijk. Ze geven je een bepaalde status, waardoor je serieus wordt genomen. Met een diploma kom je ergens. Je kunt er een leuke baan mee scoren, of als je een eigen bedrijf hebt kun je er veel klanten mee binnenhengelen. Als iemand zich een expert wil noemen op een bepaald gebied, moet hij of zij dat kunnen onderbouwen met een diploma of certificaat.

Stel dat je je koophuis wilt verbouwen, dan zoek je naar bedrijven die dat zo goed mogelijk kunnen doen. Bel je dan de eerste de beste handige kennis? Natuurlijk niet, je kijkt vooral naar de reputatie die zo’n bedrijf heeft opgebouwd en uiteraard ook naar de certificering waar het bedrijf onder valt. Daardoor voel je je veilig omdat dat papiertje jou een bepaalde mate van zekerheid geeft dat je verbouwing goed wordt uitgevoerd en (waar het uiteindelijk om gaat) dat het geen weggegooid geld is.

Onze jongste zoon moest laatst naar de schoolarts. Hij groeit niet zo hard en daarom maakten de juffen op school zich zorgen. Wij vertelden de schoolarts dat dit genetisch is, omdat zijn oma ook een heel klein vrouwtje is. Maar dat was niet toereikend, de schoolarts wilde dit graag bevestigd of ontkend hebben door een kinderarts. Die deed een simpel bloedonderzoek, waaruit bleek dat wij gelijk hadden. Wij werden dus niet serieus genomen omdat we dat felbegeerde papiertje niet hadden.

Als je je gaat mengen in de discussie over schepping of evolutie heb je al helemaal een probleem. Je moet dan al op z’n minst een studie biologie, geologie of paleontologie hebben gedaan om überhaupt mee te kunnen praten. En zelfs dan moet je nog oppassen wat je zegt, want je wordt tot op je enkels afgebrand als je ook maar één verkeerd woord zegt over evolutie. Kijk maar naar iemand als Peter Scheele. Hij schreef eind jaren ‘90 een wetenschappelijk sterk onderbouwd boek getiteld “Degeneratie”, waarin hij op een duidelijke en met feiten onderbouwde manier uitlegt wat er mis is met de evolutietheorie en dat in de natuur eigenlijk het tegenovergestelde van evolutie gebeurt, namelijk degeneratie. Dat is een constant doorgaan proces waarbij elke nieuwe generatie (van plant, mens en dier) een aantal genen kwijtraakt. In de wetenschappelijke gemeenschap werd Peter uitgelachen en de grond ingeboord, omdat hij geen wetenschappelijke studie heeft gedaan en zich dus officieel geen wetenschapper mag noemen. Dat hij met bewezen wetenschappelijke feiten kwam doet niet terzake, hij had gewoon niet dat felbegeerde papiertje.

Ook mij is het overkomen. Ik kon altijd goed leren, maar heb het op school een beetje verknald. Via de Havo ben ik wel op het HBO terechtgekomen, maar ik kwam er te laat achter dat ik een verkeerde studie had gekozen en zo kwam ik op een punt dat ik niet verder kon studeren. Ik heb dus niet dat felbegeerde papiertje. Toch meen ik wel iets te kunnen bijdragen aan het creatie/evolutie debat.

Ik ben van mening dat iedereen zich in een onderwerp kan verdiepen en er dan iets zinnigs over kan zeggen. Als je er maar genoeg over leest en tegenwoordig is er zoveel informatie op internet te vinden dat iedereen min of meer een expert kan worden op elk gebied. Bovendien zijn er over het onderwerp evolutie zoveel boeken geschreven dat je er wel tien HBO-studies van kunt samenstellen. Ik heb een aantal van die boeken gelezen, alsmede documentaires gekeken en artikelen op internet gelezen waardoor ik een aardige basis heb om iets over evolutie te kunnen zeggen.

Op het moment dat ik een artikel schreef op CIP.nl, een christelijke site die dus niet eens gebaseerd is op wetenschap, waarin ik antwoord gaf op het artikel van een theïstische evolutionist, werd daar met veel verontwaardiging op gereageerd door allerlei mensen die dachten dat ze het allemaal beter wisten dan ik. Sommigen daarvan hadden inderdaad een papiertje gehaald, maar anderen waren gewoon koppig. Hoe het ook zij, ik werd niet serieus genomen omdat ik geen HBO-diploma heb.

Ik geloof in God. Dat is voor velen al meteen een reden om mij uit te lachen. Dat mag, ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik kijk toch niet naar diploma’s of certificaten. Ik neem God serieus omdat zijn Woord, de bijbel, betrouwbaar is gebleken. Dit unieke boek sluit perfect aan op wat we in de natuur zien, op de wereldgeschiedenis, op archeologische vondsten en op medische wetenschap.

Wat zegt de bijbel over haar eigen autoriteit? In zijn tweede brief aan Timotheüs zegt Paulus het zo: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” Nu was Paulus geen domme man. Hij had veel gestudeerd en veel belangrijke papiertjes gehaald. Nadat hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus had gehad en zich daardoor bekeerd had, kwam die kennis hem goed van pas bij het verspreiden van het goede nieuws. Met deze brief aan zijn leerling Timotheüs maakte Paulus bekend dat alle diploma’s die hij had ondergeschikt waren aan God’s Woord. Daarin vind je namelijk goddelijke wijsheden die boven alle studies uitsteken.

Heb jij nooit een diploma gehaald? Geen nood, als je je verdiept in de bijbel kun je wijsheid verkrijgen die alle kennis te boven gaat. Begin bijvoorbeeld eens bij de spreuken van Salomo, daar staan sowieso al wijsheden in die je heel goed kunt gebruiken in het leven. Als je vervolgens verder leest in bijv. Prediker, word je alweer een stukje wijzer. Zo kun je steeds verder komen in het kennen van God’s Woord en daarmee leer je God zelf ook steeds beter kennen.

In de bijbel lees je dat wij mensen een probleem hebben. Door onze ongehoorzaamheid aan God hebben wij het bij Hem verknald. De prijs voor die ongerechtigheden is de dood. In het Nieuwe Testament lees je dat die prijs voor ons is betaald door God’s enige Zoon Jezus Christus. Wie in Hem gelooft hoeft de prijs dus niet meer te betalen en krijgt gratis van God het cadeau van eeuwig leven. Zodra je je hart aan Jezus geeft word je vervuld met de Heilige Geest. Daar merk je aanvankelijk niks van, je ontdekt alleen langzaam maar zeker dat je gedrag begint te veranderen. Je merkt aan jezelf dat je vriendelijker wordt naar anderen toe, je krijgt een verlangen om het goede te doen en om je af te keren van slechte gewoonten. Daarnaast spreek je ook met autoriteit omdat je de waarheid hebt leren kennen.

Vanuit die wijsheid en met mijn vergaarde kennis ging ik de discussie aan met de evolutionisten. Mensen die God niet kennen en geen persoonlijke relatie met Hem hebben zien de bijbelse wijsheid als bespottelijke dwaasheid. Daarom lachen ze je uit als je met allerlei bijbelse wijsheden komt. God geeft daar echter een heel duidelijk antwoord op:

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen. Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.” – 1 Korinthiërs 1:18-31.

Wow! Dat zegt nogal wat! Al die mensen die Peter Scheele hebben afgebrand om zijn boek mogen hun borst wel natmaken. Iedereen die nu zichzelf heel wat vindt omdat hij of zij dat felbegeerde papiertje heeft gehaald zal beschaamd worden. Begrijp me niet verkeerd, ik wens niemand zoiets toe. Er is op zich niks mis met een HBO-diploma (of hoger) en ik respecteer jouw kennis. Als je er maar voor oppast dat die kennis jou niet opgeblazen maakt.

Ik kies ervoor om niet te oordelen. Ik wil niemand afkraken of uitlachen. Ik kies ervoor om aan God’s kant te staan en ik doe mijn uiterste best om zijn wijsheden door te geven aan mensen. Wat die ermee doen is hun keuze. Ik ben slechts verantwoordelijk voor wat ik met mijn kennis en wijsheid doe. Ik hoef alleen maar te getuigen van God’s wijsheid en liefde en wat die in mijn leven hebben teweeg gebracht.

Ik wens jou veel wijsheid toe. Of dat de wijsheid is die je van je felbegeerde papiertje verwacht of de bijbelse wijsheid van God laat ik in het midden. No hard feelings. Even goeie vrienden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s